GRANTY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU PRO ROK 2018

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.


Lhůta pro podání žádosti :   1.10.2017 - 1.11.2017

Uzávěrka příjmu žádostí : 1.11.2017


Vážení žadatelé,

v letošním roce bude Magistrát hl. m. Prahy poprvé přijímat žádosti o grant v oblasti kongresového turismu v elektronické a tištěné verzi. Zaslání elektronické verze bude předcházet podání žádosti tištěné.

Věnujte, prosím, pozornost informacím k podání žádostí, uvedeným v Zásadách pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2018 (dále jen Zásady).

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní (zkušební) ročník, doporučujeme žádosti zpracovat s předstihem a případně využít i možnost konzultace na odd. cestovního ruchu MHMP.

Nové sídlo odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria, Jungmannova 36/31, 111 21 Praha 1, 5. patro

  • odd. cestovního ruchu - č. dv. 537

Informace a potřebné formuláře ke stažení zde:

Zásady a harmonogram grantového řízení:

Formuláře elektronické žádosti:

Příloha č. 4 k žádosti:

 K vyplnění formuláře žádosti pro rok 2018 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler


VYÚČTOVÁNÍ GRANTU ZA ROK 2018

Formulář elektronického vyúčtování :

K vyplnění formuláře vyúčtování pro rok 2018 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

 


Granty, schválené pro rok 2018 Radou hl. m. Prahy (do 200 000 Kč) a Zastupitelstvem hl. m. Prahy (nad 200 000 Kč)


SEMINÁŘ k přípravě žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2018 - elektronická verze podání

Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy zavádí postupně ve všech grantových oblastech elektronické podání žádosti, pořádá Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP spolu s Prague Convention Bureau pro zájemce o grant hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu seminář k této problematice. Seminář se uskuteční dne 7.9.2017 v 9.00 hod. v budově Škodova paláce na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1 (místnost č. 201, 2. patro). Na seminář je třeba se registrovat. Seminář je plánován na 2 hodiny.

Bližší informace jsou k dispozici na pozvánce.