Od 1.11.2016 jsou podpory akcí v oblasti cestovního ruchu poskytovány hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů (viz sekce Granty).

V odůvodněných případech lze zažádat o podporu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře žádosti ke stažení zde:

Upozornění:

Žádost je nutno podat nejpozději do 20. dne každého měsíce. Začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor), kterému bude žádost předložena, v měsíci následujícím. V mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání. Pokud žádost nebude splňovat podmínky popsané výše, bude Výborem vyřazena z dalšího posuzování.

Termíny jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP