PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Informace pro příjemce dotaci (grantů) hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021

V souvislosti se současnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR doporučuje Hlavní město Praha příjemcům dotací  v oblasti cestovního ruchu pro 2021 zvážit, zda lze předmětný kongres nebo předmětnou akci, na který/kterou se dotace poskytuje, uskutečnit v předpokládaném termínu a v rozsahu uvedeném v žádosti. V případě zamýšlených změn oproti podané žádosti, prosíme příjemce dotací, aby tyto změny ihned písemně (e-mailem) oznámili odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy - odd. cestovního ruchu (dále jen Odbor). Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí budou řešeny v součinnosti s Odborem.

Změna termínu realizace kongresu/akce je možná pouze v rámci roku 2021 (nejpozději do 31.12.2021). O změně termínu je třeba informovat odbor před termínem realizace kongresu/akce, který je uveden v žádosti o dotaci či v dotační smlouvě. Pokud bude informace zaslaná Odboru po tomto termínu, bude žádost o změnu považována za bezpředmětnou a dotace bude vrácena poskytovateli v plné výši.

Pokud dojde k přesunutí realizace kongresu/akce na rok 2022, nelze dotaci udělenou pro rok 2021 využít.

Dotace není určena na realizaci kongresu/akce či jejich částí ve virtuální podobě.

Podrobnější informace pro jednotlivá opatření zde:

OPATŘENÍ I., Podpora asociačního kongresového průmyslu

OPATŘENÍ II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem


VYÚČTOVÁNÍ  -  Finanční vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu za rok 2021

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2021 (dále jen "vyúčtování")  je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2021" a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Věnujte pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro vyúčtování ke stažení:

OPATŘENÍ I. Podpora asociačního kongresového průmyslu  

OPATŘENÍ II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem


Dotace pro rok 2021 byly projednány v Radě hl. m. Prahy dne  8.3.2021 a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 18.3.2021 a schváleny na základě usnesení


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 1996  ZE DNE 14.9.2020 

 

V Y H L A Š U J E    

DOTACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021“

Dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

  • Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci akcí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021


Lhůta pro podání žádosti:  19.10. – 23.11.2020


INFORMACE A MATERIÁLY KE STAŽENÍ

PRAVIDLA pro poskytnutí dotace

FORMULÁŘE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI o poskytnutí dotace

K vyplnění formuláře žádosti ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

 Formulář žádosti pro OPATŘENÍ I. :                      

Formulář žádosti pro OPATŘENÍ II. :

 


VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2020

Informace a formuláře jsou k dispozici v podsekci GRANTY 2020