HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2374 ZE DNE 4.10.2021  

V Y H L A Š U J E

PROGRAMOVÉ DOTACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022“

Dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačních kongresů a konferencí (Opatření I.) – na realizaci eventů na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (nově pro rok 2022 dvě kategorie)

  • Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci akcí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


    LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  8.11. – 8.12.2021


INFORMACE A MATERIÁLY KE STAŽENÍ

PRAVIDLA pro poskytnutí dotace

 

FORMULÁŘE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI o poskytnutí dotace

(bližší informace a návody jsou obsaženy v Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022, čl. K)

Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici formuláře ve formátu zfo - tento formát není určen pro uživatele Apple Mac (viz níže):

K vyplnění formuláře žádosti ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler.

Všem žadatelům doporučujeme přístup k formulářům prostřednictvím

Portálu finanční podpory HMP,

kde jsou k dispozici všechny aktuální formuláře včetně online formulářů pro uživatele Apple MAC. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací. K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat.

Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Žádost v tištěné podobě (s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti a podepsaná osobou oprávněnou) se podává včetně všech požadovaných příloh buď přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v obálce nadepsané "Program podpory cestovního ruchu pro rok 2022". Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti v tištěné formě. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu - ID datové schránky: 48ia97h.

V případě zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, prosíme o zaslání každé žádosti samostatně (nezasílejte více žádostí v jedné zprávě).


Informace a formuláře k finančnímu vypořádání (vyúčtování) dotace na podporu cestovního ruchu za rok 2021 jsou k dispozici v záložce Granty 2021