HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2592 ZE DNE 26.9.2022  

VYHLÁSILO DOTACE HL. M. PRAHY „PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023“

Dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci vícedenních kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (pro rok 2023 ponechány dvě kategorie A a B)
  • Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci vícedenních akcí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (pro rok 2023 nově zavedeny 2 kategorie A a B)

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  7.11. – 30.11.2022

 

FORMULÁŘE žádostí  (zvlášť pro Opatření I. a zvlášť pro Opatření II.) jsou k dispozici od 7.11.2022 z Profilu žadatele na Portálu finanční podpory na odkazu  https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele (později i do formulářů pro finanční vypořádání dotace).

K dispozici jsou online formuláře pro uživatele zařízení Apple MAC a formuláře ve formátu zfo pro uživatele ostatních zařízení. K vyplnění formuláře zfo je nutné stažení aplikace Software602 form filler.

Podrobné informace k programu"Program podpory cestovního ruchu pro rok 2023"

 

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)

Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00 - 17.00)


PROGRAMOVÉ DOTACE 2022 - INFORMACE K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ (VYÚČTOVÁNÍ) PROGRAMOVÝCH DOTACÍ 

naleznete v sekci GRANTY 2022

 


ZMĚNY V REALIZACI PODPOŘENÉHO ÚČELU V PRŮBĚHU GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

níže je uveden postup pro nejčastější případy změn, které v realizaci Účelu (tj. kongresu/konference/akce) nastanou po podání žádosti, resp. po podpisu dotační smlouvy

upozorňujeme, že příjemce dotace se musí primárně řídit podmínkami Programu podpory cestovního ruchu po daný rok (dále jen "Program") a uzavřené dotační smlouvy (dále jen "Smlouva")

A. Příjemce dotace je povinen ihned písemně (e-mailem) oznámit odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy - odd. cestovního ruchu (dále jen Odbor) veškeré změny, které nastaly nebo nastanou v realizaci Projektu po podání žádosti o dotaci nebo po podpisu Smlouvy, a to vždy PŘED realizací Projektu. Pokud bude informace zaslaná Odboru po tomto termínu, bude žádost o změnu považována za bezpředmětnou a poskytnutá dotace bude v plné výši vrácena poskytovateli. Totéž platí i pro případ, že změna v realizaci projektu nebude nahlášena Odboru vůbec.

Odůvodněné a řádně nahlášené změny v realizaci podpořených Projektů způsobem dle výše uvedeného odstavce budou řešeny v součinnosti s Odborem.

  • Změna termínu realizace Projektu

je možná pouze v rámci kalendářního roku, pro který je vyhlášen Program a podepsána Smlouva  (nejpozději do 31.12.). V případě řádně nahlášené změny termínu bude s příjemcem uzavřen dodatek ke smlouvě, který však musí být předem schválen Radou HMP, resp. Zastupitelstvem HMP. Celý proces tak trvá několik týdnů.  Upozorňujeme, že vzhledem k volbám se poslední zasedání Rady uskutečnilo 26.9.2022 a ZHMP 8.9.2022 a termíny jednání nově zvolených městských orgánů zatím nejsou stanoveny. 

Pokud dojde k přesunutí realizace Projektu nebo jeho části do dalšího kalendářního roku, nelze dotaci poskytnutou pro daný rok využít.

  • Změna „formátu“ realizace Projektu (např. z fyzické realizace na hybridní)

V případě řádně nahlášené změny budou tyto případy řešeny individuálně. Upozorňujeme, že dotace v oblasti cestovního ruchu jsou určeny na podporu příjezdového cestovního ruchu. Z tohoto důvodu není možné dotaci použít na realizaci Projektu pouze ve virtuální podobě.

  • Další změny Projektu (místo realizace, rozsah realizace apod.)

V případě jakýchkoliv dalších zamýšlených změn v souvislosti s realizací Projektu oproti se obracejte na Odbor, každý případ se bude řešit individuálně ve spolupráci s příjemcem dotace.

B. Změna počtu registrovaných delegátů kongresu/konference u poskytnutých dotací v rámci Opatření I.

Pokud počet fyzicky se účastnících delegátů klesne pod hranici předepsanou pro jednotlivé kategorie Programem, příjemce je povinen vrátit plnou výši dotace poskytovateli.

Pokud bude počet osobně přítomných delegátů nižší, než je uvedeno ve Smlouvě, avšak neklesne pod hranici předepsanou Programem pro jednotlivé kategorie, vrátí příjemce  poskytovateli pouze alikvotní část dotace.

Změna ve finálním počtu registrovaných fyzicky se účastnících delegátů bude zohledněna po realizaci kongresu/konference v rámci finančního vypořádání dotace (nemusí být Odboru hlášena předem).