Informace pro příjemce dotací pro rok 2020 v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru

Pokud dojde v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru ke změnám v realizaci projektu nebo akce podpořené formou individuální účelové dotace HMP v oblasti cestovního ruchu, žádáme příjemce dotací, aby tyto změny předem písemně (e-mailem) nahlásili odboru kultury a cestovního ruchu - odd. cestovního ruchu.  Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí a projektů budou řešeny individuálně.

Finanční prostředky nelze převádět do roku 2021.


INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE pro rok 2021

Hlavní město Praha v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 poskytuje podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), dotace, tj. peněžní prostředky ze svého rozpočtu právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Přednostně poskytuje dotace na činnosti a služby v rámci Programových dotací, neboť tak je zajištěna dlouhodobá systémová podpora dotovaných činností a služeb a větší objektivita hodnocení jednotlivých žádostí včetně jejich srovnání.

Individuální dotace poskytuje hl. m. Praha výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě Programu). Při hodnocení žádosti o Individuální dotaci se posoudí soulad žádosti se Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 ) a použijí se přiměřeně kritéria (zejména účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost) a další podmínky pro Program podpory cestovního ruchu pro daný rok.

Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31.1.2017, č. 1653 ze dne 27.6.2017 a č. 1983 ze dne 15.8.2017.

Žádosti o individuální účelové dotace do 200.000 Kč schvaluje Rada hl. m. Prahy, žádosti o individuální účelové dotace nad 200.000 Kč schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Uzávěrka pro podání žádostí je každého 15. dne v měsíci. Žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a připraveny k projednání a hodnocení. Akce nebo projekt, na který je žádáno o dotaci, se musí konat nejdříve 60 dní od uzávěrky pro podání žádosti. V mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace

Formulář žádosti ke stažení zde:

Pro Apple MAC (přes webový prohlížeč Google Chrome, Firefox atd.)

Pro ostatní PC

Informace k elektronickému odeslání žádostí o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu:

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na Magistrát hl. m. Prahy. Odeslání elektronické verze žádosti se provede přímo z žádosti pomocí tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“. K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude žádost obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Soubor s informací uložte (změna v souboru). Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz

Odeslaná elektronická žádost se musí shodovat s žádostí tištěnou, viz čestné prohlášení. Vytištění žádosti se provádí po úspěšném odeslání elektronické žádosti. Žádost podepište a doručte na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy či odešlete poštou na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 111 21  Praha 1.

Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí tištěné žádosti (včetně všech příloh) na Magistrátu hl. m. Prahy, nikoliv datum jejího elektronického podání.

Termíny jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP


Vyúčtování individuální účelové dotace

Formulář vyúčtování ke stažení zde:

Pro Apple MAC (přes webový prohlížeč Google Chrome, Firefox atd.)

Pro ostatní PC

Kompletně vyplněný formulář je potřeba před jeho vytištěním a podepsáním elektronicky podat na Magistrát hl. m. Prahy, a to včetně všech požadovaných příloh (v případě, že  účetní doklady, přiložené k vyúčtování, obsahují osobní údaje dalších osob, je nutné tyto údaje anonymizovat).  Odeslání elektronické verze formuláře se provede prostřednictvím tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy“ na jeho konci. Po  přijetí formuláře Magistrátem hl. m. Prahy je zpět do formuláře zasláno potvrzení, a to společně s datem a časem tohoto podání. Úspěšné elektronické odeslání formuláře však NENAHRAZUJE jeho podání v tištěné podobě. K úspěšnému odeslání souboru musí být Váš počítač připojen k internetu.

Odeslaná elektronická verze formuláře se musí shodovat s verzí tištěného formuláře, viz čestné prohlášení. Vytištění formuláře se provádí po úspěšném elektronickém odeslání. Vytištěný formulář podepište a doručte se všemi přílohami na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy či odešlete poštou na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Pro řádné odevzdání vyúčtování projektu je rozhodující datum přijetí formuláře o vyúčtování (včetně všech souvisejících dokumentů a příloh) na Magistrátu hl. m. Prahy, nikoli datum jeho elektronického podání.

K vyplnění formuláře žádosti a vyúčtování ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)
  6. Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy.

K vyplnění formulářů a jednotlivým projektům jsou možné konzultace na oddělení cestovního ruchu.