Informace pro příjemce programových dotací pro rok 2020 v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru

Pokud dojde v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru ke změnám v realizaci projektu nebo akce podpořené formou individuální účelové dotace HMP v oblasti cestovního ruchu, žádáme příjemce dotací, aby tyto změny předem písemně (e-mailem) nahlásili odboru kultury a cestovního ruchu - odd. cestovního ruchu.  Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí a projektů budou řešeny individuálně.

Finanční prostředky nelze převádět do roku 2021.

 


 

Podpora akcí v oblasti cestovního ruchu je poskytována hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných dotačních programů (viz sekce Granty/programové dotace).

V odůvodněných případech lze zažádat o podporu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31.1.2017, č. 1653 ze dne 27.6.2017 a č. 1983 ze dne 15.8.2017.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace

Formulář žádosti ke stažení zde:

Pro Apple MAC (přes webový prohlížeč Google Chrome, Firefox atd.)

Pro ostatní PC

Informace k elektronickému odeslání žádostí o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu:

Na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor) budou zařazeny pouze žádosti, podané nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Začátek akce musí být zároveň naplánován nejdříve 60 dní od příslušného jednání Výboru.

Termíny jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Výbor nezasedá v měsících červenci a srpnu.

V mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání.

Pokud žádost nebude splňovat podmínky popsané výše, bude Výborem vyřazena z dalšího posuzování.

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na Magistrát hl. m. Prahy. Odeslání elektronické verze žádosti se provede přímo z žádosti pomocí tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“. K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude žádost obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Soubor s informací uložte (změna v souboru). Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Odeslaná elektronická žádost se musí shodovat s žádostí tištěnou, viz čestné prohlášení. Vytištění žádosti se provádí po úspěšném odeslání elektronické žádosti. Žádost podepište a doručte na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy či odešlete poštou na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 111 21  Praha 1.

Pro zařazení žádosti na zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP je rozhodující datum přijetí žádosti (včetně všech příloh) na Magistrátu hl. m. Prahy, nikoliv datum jejího elektronického podání.

Vyúčtování individuální účelové dotace

Formulář vyúčtování ke stažení zde:

Pro Apple MAC (přes webový prohlížeč Google Chrome, Firefox atd.)

Pro ostatní PC

Kompletně vyplněný formulář je potřeba před jeho vytištěním a podepsáním elektronicky podat na Magistrát hl. m. Prahy, a to včetně všech požadovaných příloh (v případě, že  účetní doklady, přiložené k vyúčtování, obsahují osobní údaje dalších osob, je nutné tyto údaje anonymizovat).  Odeslání elektronické verze formuláře se provede prostřednictvím tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy“ na jeho konci. Po  přijetí formuláře Magistrátem hl. m. Prahy je zpět do formuláře zasláno potvrzení, a to společně s datem a časem tohoto podání. Úspěšné elektronické odeslání formuláře však NENAHRAZUJE jeho podání v tištěné podobě. K úspěšnému odeslání souboru musí být Váš počítač připojen k internetu.

Odeslaná elektronická verze formuláře se musí shodovat s verzí tištěného formuláře, viz čestné prohlášení. Vytištění formuláře se provádí po úspěšném elektronickém odeslání. Vytištěný formulář podepište a doručte se všemi přílohami na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy či odešlete poštou na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Pro řádné odevzdání vyúčtování projektu je rozhodující datum přijetí formuláře o vyúčtování (včetně všech souvisejících dokumentů a příloh) na Magistrátu hl. m. Prahy, nikoli datum jeho elektronického podání.

K vyplnění formuláře žádosti a vyúčtování ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)
  6. Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy.

K vyplnění formulářů a jednotlivým projektům jsou možné konzultace na oddělení cestovního ruchu.