Obecné informace

Hlavní město Praha v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 poskytuje podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), dotace, tj. peněžní prostředky ze svého rozpočtu právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Přednostně poskytuje dotace na činnosti a služby v rámci Programových dotací, neboť tak je zajištěna dlouhodobá systémová podpora dotovaných činností a služeb a větší objektivita hodnocení jednotlivých žádostí včetně jejich srovnání.

Individuální dotace poskytuje hl. m. Praha výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě Programu). Při hodnocení žádosti o Individuální dotaci se posoudí soulad žádosti se Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 ) a použijí se přiměřeně kritéria (zejména účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost) a další podmínky pro Program podpory cestovního ruchu pro daný rok.

Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31.1.2017, č. 1653 ze dne 27.6.2017 a č. 1983 ze dne 15.8.2017.

Žádosti o individuální účelové dotace do 200.000 Kč schvaluje Rada hl. m. Prahy, žádosti o individuální účelové dotace nad 200.000 Kč schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Uzávěrka pro podání žádostí je každého 15. dne v měsíci. Žádosti budou následně zpracovány, předány k posouzení hodnotitelům a pak spolu s odbornými hodnoceními předány k projednání v příslušných orgánech 

  • žádosti do 200 000 Kč v Radě hl. m. Prahy 
  • žádosti nad 200 000 Kč nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m.  Prahy

Akce nebo projekt, na kterou/který je žádáno o dotaci, se musí konat nejdříve 60 dní od uzávěrky pro podání žádosti. V mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání.

Rozhodnutí o poskytnutí / neposkytnutí dotace je většinou známo do 60 dní od podání žádosti.

Termíny jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP


Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace

Formuláře žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace jsou k dispozici prostřednictvím:

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací. Pro uživatele zařízení Apple MAC je k dispozici on-line verze.

Bližší informace k elektronickému odeslání žádostí o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu   

 


Vyúčtování - finanční vypořádání individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu

Elektronické FORMULÁŘE pro finanční vypořádání individuální účelové dotace jsou k dispozici:

na Portálu finanční podpory https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

nebo prostřednictvím odkazů

Všem žadatelům doporučujeme přístup k formulářům prostřednictvím Portálu finanční podpory HMP. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací. K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat.

Bližší informace k elektronickému odeslání formuláře pro finanční vypořádání individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu


K vyplnění formuláře žádosti a finančního vypořádání individuální účelové dotace ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)

Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz