Obecné informace

Hlavní město Praha v souladu se

Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti (dále jen "Zásady")

schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 dne 24.8.2020 poskytuje podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), dotace, tj. peněžní prostředky ze svého rozpočtu právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel.

Přednostně hl. m. Praha poskytuje dotace na činnosti, služby a na aktivity v rámci programových dotací, neboť tak je zajištěna dlouhodobá systémová podpora dotovaných činností a služeb a větší objektivita hodnocení jednotlivých žádostí včetně jejich srovnání.

Individuální dotace poskytuje hl. m. Praha výjimečně a pouze za podmínky, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek.

Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do programových dotací, nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě Programu).

Při hodnocení žádosti o individuální dotaci se posoudí jednak soulad žádosti se Zásadami a jednak kvalita žádosti a projektu, přičemž se přiměřeně použijí kritéria (zejména účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost) a další podmínky platné pro Program podpory cestovního ruchu , který upravuje podmínky  pro poskytování programových dotací pro daný rok - proto všem zájemcům o individuální dotaci doporučujeme tento program prostudovat.


Dovolujeme si informovat že dne 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, která v některých oblastech zásadním způsobem mění dosavadní znění tohoto zákona. Nově přísluší rozhodovat o poskytování dotací nepřesahujících 1 000 000 Kč Radě hlavního města Prahy. Žádosti nad 1 000 000 Kč budou projednány nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 


Postup při podání žádosti o individuální účelovou dotaci:

  • Žádost musí být podána s ohledem na ustanovení čl. I. odst. 3 Zásad, nejméně 75 dní před začátkem konání akce, na určeném formuláři (viz níže)
  • V žádosti musí být mj. srozumitelně a dostatečně odůvodněno, proč nebyla podána v rámci programových dotací (upozorňujeme, že dle Zásad není postačujícím odůvodněním pouhá nemožnost podání žádosti o programovou dotaci z časových důvodů)
  • Žádost bude následně zpracována, předána k posouzení hodnotitelům a pak spolu s odbornými hodnoceními předána k projednání v příslušných orgánech (žádosti do 1 00 000 Kč v Radě hl. m. Prahy, žádosti nad 1 000 000 Kč nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m.  Prahy)
  • mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání.

Rozhodnutí o poskytnutí / neposkytnutí dotace je většinou známo do 75 dní od podání žádosti.


Termíny jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP


Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace


Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky registrované na Žadatele. ID datové schránky je 48ia97h.

Tištěná forma žádosti, resp. žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí obsahovat kód vygenerovaný po elektronickém podání. Verze Žádosti musejí být identické, a to včetně příloh. Tištěná žádost musí být podepsaná osobou oprávněnou / osobami oprávněnými / za žadatele jednat a podána buďto přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v obálce nadepsané „Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024“, včetně všech požadovaných příloh. Jednotlivé listy žádosti a příloh se nesešívají, přílohy budou pouze označeny.

U žádosti podané prostřednictvím datové schránky, jedná-li za právnickou osobu více oprávněných osob současně, musí být Žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem všech těchto osob. V případě více žádostí stejného žadatele je třeba prostřednictvím datové schránky zaslat každou žádost samostatně. 


Formulář žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace je k dispozici na

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací.

Návod pro odeslání vyplněného formuláře (žádosti):

Formulář otevřete, kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře). Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, po tomto elektronickém podání dojde k vygenerování kódu.


  • Nezapomeňte si včas opatřit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (nejlépe prostřednictvím DS) – podrobné informace jsou uvedeny v žádosti

Vyúčtování - finanční vypořádání individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu

Elektronický FORMULÁŘ pro finanční vypořádání individuální účelové dotace je k dispozici:

na Portálu finanční podpory https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

Všem žadatelům doporučujeme přístup k formuláři prostřednictvím Portálu finanční podpory HMP. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací. K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky. Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.


Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00- 17.00)